Google Penguin

Google vừa cho ra một cách thức đánh giá mới vào ngày 24/4/2012 được gọi là Google Penuin.

Google Penuin để ngăn chặn các SEO mũ đen nâng lên thứ hạng tìm kiếm. Các vấn đề như sau :

– Backlink có chất lượng thấp :

  • Các lời bình luận rác của Blog ( Blog comment spam).
  • Mua (trả tiền)  đường dẫn văn bản (Paid text links).
  • Các hệ thống liên kết website qua lại (Blog nestworks).
  • Trả tiền cho việc liệt kê các đường có chất lượng thấp ( Paid listing in low quality dirctories).

– Các đoạn văn bản có các đường dẫn nội bộ gần nhau ( Low anchor-text diversity).

– Quá nhiều đường liên kết tương hỗ ( Excessive reciprocal links).

– Trùng lắp nội dung hay nội dung có chất lượng thấp đề bị hạ bật đánh giá (Duplicate, Re -spun, low quality content).

– Các đường dẫn từ nội dung ra bên ngoài.

Chú ý :

  • Bât cứ các chiến lược nhầm hỗ trợ SEO mà không vào người dùng thì đó cũng là SPAM.