Google Penguin


Google vừa cho ra một cách thức đánh giá mới vào ngày 24/4/2012 được gọi là Google Penuin.

Google Penuin ra đời để ngăn chặn các SEO mũ đen dùng kỹ thuật nâng hạng Google.  Cần lưu ý các điểm sau :

1. Backlink có chất lượng thấp :

 • Các lời bình luận rác của Blog ( Blog comment spam).
 • Mua (trả tiền)  đường dẫn văn bản (Paid text links).
 • Các hệ thống liên kết website qua lại (Blog nestworks).
 • Trả tiền cho việc liệt kê các đường có chất lượng thấp ( Paid listing in low quality dirctories).

2. Các đoạn văn bản có các đường dẫn nội bộ gần nhau ( Low anchor-text diversity).

3. Quá nhiều đường liên kết tương hỗ ( Excessive reciprocal links).

4. Trùng lắp nội dung hay nội dung có chất lượng thấp đề bị hạ bật đánh giá (Duplicate, Re -spun, low quality content).

5. Các đường dẫn từ nội dung ra bên ngoài.

Chú ý :

 • Bất cứ các chiến lược nhằm hỗ trợ SEO cho Robot mà không hướng vào người dùng thì gọi đó  là SPAM.

Yêu Cầu của Google Penguin :

Dùng Google Analytics để đo lường các tiêu chí sau:

 • Thời gian trung bình một người  truy cập ở lại trên website lớn hơn 3 phút
 • Tốc độ tải trang 3 giây trở xuống.
 • Tỷ lệ số trang không truy cập nhỏ hơn 40%

Nội Dung Trên Trang Cần Tránh :

 • Nội dung Trùng Lắp
 • Tạo nội dung tự động
 • Nội dung kém chất lượng.

Xác định và xóa cá Back Link chất lượng kém.